మన ఊరు అభిమాన పాటకుల మానసపుత్రిక... ఈ మాసపత్రిక
 
November 2014


తెలుగు వెలుగు అవార్డు
 
జిల్లా స్థాయి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ పురస్కారము