ఊహించని విధంగా ఉన్నత విద్య
నా తల్లిదండ్రులు మరణించారు దిక్కులేని నన్ను వెంకటేశ్వర్లు మాస్టారు అదరించారు. ప్రస్తుతం గుంటూరులో ఇంజనిరింగ్ చదువుతున్నాను. ఊహించని విధంగా ఉన్నత విద్య ప్రసాదిస్తున్న దాతలకు కృతజ్ఞతలు.
  మరిన్ని వివరాలు..
- టి.కె.రాణి.

మలుపు తిరిగిన జీవితం
నాన్న మరణం, అమ్మ అనారోగ్యంతో చదువు మానేసాను. పూట తిండి లేని నేను కూలి పనికి వెళ్ళాను. సొసైటీ సాయంతో ఇంజనిరింగ్ చదువుతున్నాను. నా జీవితం ఇలా మారుతుందని ఊహించలేదు.
 
- టి.నాగమ్మ

తొలి ఫలితం పొందిన అవని
నిరుపేద కూలి కుటుంబంలో పుట్టిన నేను ఆర్ధిక ఇబ్బందుల వలన యం. సెట్. రాయలేదు. స్పందన సొసైటి అదరణతో, ప్రకాశం ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ సహకారంతో బి.టెక్. పూర్తిచేసాను.
 
- అవని.

ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసిన ఇద్దరు బాలురు
నిరుపేదలైన ఇద్దరు బాలురు 'స్పందన' అధ్వర్యంలో కందుకురులో ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసారు. ఇంజనీరింగ్ చదువు తమకు ఊహించని వరంగా భావిస్తున్నారు
         కౌసర్
               వెంకటేశ్వర్లు

ఉన్నత విద్యలో అనాధ బాలికలు
తల్లిదండ్రులు లేని ముగ్గురు బాలికలు 'స్పందన' ఆధ్వర్యంలో అనాధ శరణాలయంలో వుంటూ చదువుతున్నారు
     
శ్రీ లక్ష్మి
బి.యస్.సి
శ్రావణి
బి.యస్.సి
         సుధారాణి
             బిటెక్
     
యన్.సుప్రజ
బిఫార్మసి
టి.శాంతి
బి.పి.ఇ.డి
పి.స్వాతి
9వ తరగతి
యన్.నాగరాణి
జూ. ఇంటర్
యన్. మోహిని
9వ తరగతి
పి.రేవతి
8వ తరగతి
   
పి.అశ్విని
7వ తరగతి
   
 
 

మన సంస్ధ ద్యారా ప్రయోజనం పొందుతున్న విద్యార్ధులు
  1. యస్.అవని - బిటెక్
  2. యస్.కౌసర్ - బిటెక్
  3. జి.వెంకటేశ్వర్లు - బిటెక్
  4. సి.హెచ్. ప్రశాంతి - బిటెక్
  5. యన్.సుప్రజ - బిఫార్మసి
  6. టి.శాంతి - బి.పి.ఇ.డి
  7. టి.కేజియఆరాణి - బిటెక్
  8. టి.నాగమ్మ - బిటెక్
  9. యన్.సుధారాణి - బిటెక్
  10. జి. మౌనిక - బిటెక్
  11. యన్. రామాంజమ్మ - బిటెక్
  12. పి.శ్రీలక్ష్మీ - బి.యస్.సి
  13. పి.శ్రావణి - బి.యస్.సి
  14. టి. చైతన్య - బి.యస్.సి
  15. యస్. రత్నప్రవలిక - బి.యస్.సి
  16. జి. మానస - బి.యస్.సి
  17. సి.హెచ్. మానస - యం. సి. ఎ
  18. యస్.కె. బాజి వున్నీస - బి.కామ్
  19. యన్.నాగరాణి - జూ. ఇంటర్
  20. పి.స్వాతి 9వ తరగతి
  21. యన్. మోహిని 9వ తరగతి
  22. పి.రేవతి 7వ తరగతి
  23. పి.అశ్విని 7వ తరగతి